Aksaray Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı
İç Kontrol

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

                                                                                                                                                        BÖLÜM BAŞKANI

1. GÖREV TANIMI:

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Aksaray Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; başkanlığın vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için  gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.

2. KURUM İÇİNDEKİ YERİ:

Üst Makam       : Rektörlük

                 Bağlı Birimler  : -

        3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

             GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI;

         1.       Bölüm kurullarına başkanlık etmek.

2.      Bölümün ihtiyaçlarını ilgili birime yazılı olarak rapor etmek.

3.      Rektörlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

4.      Bölümün ders dağılımının, öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

5.     Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.

6.      Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde Rektörlük Tahakkuk Birimine ulaşmasını sağlamak.

7.      Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek ilgili birime iletmek.

8.      Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek, raporları ilgili birime sunmak.

       9.     Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasını sağlamak.

10.  Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri   sağlamak.

11.  Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.

12.  Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek.

13.  Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

14.  Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.

15.  Ön Lisans ve Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını   sağlamak.

16.  Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.

17.  Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

18.   Görev alanı ile ilgili diğer işleri yapmak.

19.  Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.Bölüm başkanı, bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken  ilgile birime karşı sorumludur.

           YETKİLERİ;

1.  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.


2.  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.  İmza yetkisine sahip olmak,

4.  Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak


5.  Bölümüne alınacak akademik personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.


GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :


1.     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Akademik Teşkilat Yönetmeliği ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2.     Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3.     Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

4.     Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip  olmak.


                                                                                                                                  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1.GÖREV TANIMI


Aksaray Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bölüm Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. 


Ders vermekle ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanlarıdır. Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde, ilgili kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.


2. KURUM İÇİNDEKİ YERİ:

Üst Makam        Bölüm Başkanı

        Bağlı Birimler   :


3.  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

     GÖREV VE SORUMLULUKLARI;

1.      Bölümce yapılan araştırmalara ve projelere katkıda bulunmak,

2.      Bölümü ilgilendiren idari konularda verilecek görevleri yapmak,

3.      Dersleri ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek,

4.      Sınav gözetmenliği konularında öğretim elemanlarına yardımcı olmak,

5.      Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Müdürlük ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.

6.      Sorumlu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Müdürün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

7.      Her yarıyıl sonunda sorumlu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

8.      Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatına uygun şekilde yerine getirmek.

9.     Akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak; sosyal sorumluluk projeleri yapmak.

10.   Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

11.   Bölüm Başkanının verdiği görevleri yapmak.

Öğretim Görevlileri yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanına karşı sorumludur.


YETKİLERİ;

1.  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2.  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.


4. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :

1.    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Akademik Teşkilat Yönetmeliği ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2.    Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3.   Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip  olmak.